fbpx

Политика за защита на личните данни

18.02.2020

Вече шест години ФЪНДЕЙ предоставя обучение по английски език на деца. За този период стотици курсисти и родители ни се довериха и повериха своите лични данни.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни или данните на Вашето дете, свържете се с нас на адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 59, email: funday@espa.bg или се свържете с ОЗЛД.

Настоящата политика дефинира начините за събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за работа във ФЪНДЕЙ ЕООД (наричано за краткост „Дружеството“) и други лица, предоставящи личните си данни в нашата организация. Това включва лични данни, които се събират чрез нашата уебстраница www.funday.bg, чрез нашата Facebook страница, по телефона, лично, по електронна поща, чрез свързани социални медийни приложения, чрез изпращане и получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори на Дружеството и чрез техническите устройства, използвани при предоставяне на нашите услуги. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.

Една от основните грижи на ФЪНДЕЙ ЕООД е сигурността на личните данни на физическите лица – наши клиенти, служители, доставчици и партньори. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си офиси и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Когато събираме лични данни следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета ни на дейност.

 1. Кои сме ние?

Сайтът funday.bg и всички негови поддомейни са собственост на „ФЪНДЕЙ“ ЕООД, ЕИК 204605963, адрес на управление: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 59, email: funday@espa.bg. Навсякъде където упоменаваме „ФЪНДЕЙ”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „ФЪНДЕЙ“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са интегрирани като принципи във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница „За нас“ .

Данни за контакт с Отговорник по защита на личните данни:

Име: Даяна Готова

Адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 59

Имейл: funday@espa.bg

2. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Ние вярваме, че Вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от Вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните, които можем да получим от Вас са:

При регистрация и участие в курс Ваши лични данни и данни на регистрирани от Вас деца, които можем да получим и обработим са:

Име и фамилия на курсист на български език;

Име и фамилия на курсист на латиница;

рождена дата на курсист;

роднинска връзка;

училище (при регистрация на ученик);

клас и паралелка (при регистрация на ученик);

детска градина;

хранителен режим;

име и фамилия на родител/настойник (при регистрация на ученик);

телефон на родител/настойник (при регистрация на ученик);

имейл на родител/настойник (при регистрация на ученик);

ЕГН и адрес за издаване на фактура, когато решите да ни ги предоставите

банкова сметка, когато извършите плащане по банков път;

данни, събирани чрез „бисквитките“ през нашата интернет страница, съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies), и всички други данни, които Вие доброволно въвеждате при регистрацията.

Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали.

Лични данни на лица, свързани с корпоративни клиенти, партньори или доставчици – имена, телефон, ел. адрес и заемана в компанията позиция.

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайт и офиси/клонове на Дружеството

При посещение на сайт на Дружеството ние събираме адреса на Вашия интернет протокол (IP – използва се за свързване на Вашето устройство с интернет); информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра; информация за използваната операционна система и платформа; информация за Вашето посещение, включително URL, които преминават към, през и от нашия сайт.

Нашите интернет страници, посочени по-горе, използват „бисквитки“ и социални приставки, за да функционират по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от информация автоматично. За да научите повече за информацията, която се събира, както и за начините да контролирате това, прочетете Политиката ни за „бисквитки“ тук.

Когато посещавате наши офиси и клонове и с цел защита на Вашата и нашата сигурност, използваме мерки за физическа охрана като наблюдение със CCTV камери. В тези случаи, личните данни, които обработваме, са дата и час на достъп до сградата, както и видеоизображение. Съхраняваме тези данни за кратки срокове (не-повече от 3 календарни дни), на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.

Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама

С цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване от нашите служители, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка от клиенти (вкл. на родители/настойници), клиентски анкети и допитвания, данни от оплаквания, жалби и похвали.

За целите на директен маркетинг (в случай, че сте ни предоставили съгласие) ФЪНДЕЙ ЕООД използва Ваши данни за контакт, за да Ви информира за услуги, предлагани от Дружеството и да Ви предостави информация за кампании. В случай че не желаете да се свързваме с Вас с тази цел, можете да се откажете по всяко време, както е посочено в раздел „Какви са Вашите права“.

За целите на маркетинг и рекламни събития, обществени прояви, публикации, презентации и други материали на ФЪНДЕЙ, които се показват или предоставят на обществеността, включително при отразяване на събития или новини в корпоративни профили на ФЪНДЕЙ, създадени в различни социални мрежи ние обработваме и публикуваме снимки с Ваше и/или на дете изображения и видеозаписи (в случай че сте ни предоставили съгласие). В случай че откажете поради наличието на легитимен интерес на ФЪНДЕЙ да публикува снимки и видеозаписи за посочените цели, ФЪНДЕЙ има правото да ги публикува като заличи Вашето/на детето изображение.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички (*) задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, или за да спазим някои законови изисквания (напр. за фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.

Лични данни на лица, които не са клиенти на Дружеството

В определени случаи ФЪНДЕЙ обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти на Дружеството, например:

 • когато лицето посещава офисите на Дружеството (например като придружител) – ще заснемем това лице и ще регистрираме дата и час на посещението;
 • когато лицето действа като представител на клиент на Дружеството (например родител/настойник или представляващо корпоративен клиент/доставчик/партньор лице) и извършва действия, свързани с договори и/или услуги от името на клиент/доставчик/партньор на ФЪНДЕЙ – ще се уверим в самоличността на това лице, в представителната му власт и в правомощията му;
 • когато лицето кандидатства при ФЪНДЕЙ за работа, събираме лични данни: имена; дата на раждане; снимка; данни за образователния и професионалния опит; автобиография и мотивационни писма; данни посочени от кандидатстващия в автобиографията и други;
 • когато лицето е наето по трудови отношения с ФЪНДЕЙ, събираме и обработваме всички данни, необходими за сключване и изпълнение на договорите, поддържането на трудови досиета, изплащане на възнаграждения, упражняване на правата по трудовото правоотношение, упражняване на правата при временна неработоспособност и трайно намалена работоспособност, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагайки законодателството, както и други данни, съгласно Политиката за защита на личните данни на служителите на ФЪНДЕЙ.

Препоръчваме при контакт с нас да не ни изпращате повече от необходимите ни данни, посочени по-горе, включително и информация, която съдържа чувствителни лични данни (информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация и други).

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Обработката на лични данни от Дружеството винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент. Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • за да приемем Вашата заявка за курс;
 • за да подготвим платежни документи;
 • за да комуникираме чрез Вас по телефон, имейл или лично, след като Вие се свържете с нас;
 • за да Ви идентифицираме.

Когато е приложимо, използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на уебстраницата ни и приложенията в нея, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне на съдържание, за подобряване на сайта ни.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да са едно или няколко от изброените:

 • за подготовка и изпълнение на договор за услуга, сключен между ФЪНДЕЙ и Вас: за да Ви предоставим заявената услуга на Вас или на друг потребител на сайта или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента услуги;
 • при задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;
 • за защита на наш легитимен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги); да рекламираме нашите услуги; за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания, произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между нас и субекти на данни, регресни искове, застрахователни претенции и др.;
 • за обработка на жалби, оплаквания, препоръки и друга комуникация с клиенти;
 • за осъществяване на контакт, например за отправяне на важни съобщения и уведомления;
 • за да Ви предоставим услуга на основание сключен между ФЪНДЕЙ и партньори договор за сътрудничество, в случаите, когато Вие сте осъществили пряк контакт и сте заявили услуга при нашия партньор.

Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели – да Ви изпращаме информация за нашите услуги и кампании.

Можете да отмените съгласието за маркетингови цели, което сте ни предоставили по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

3. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние зачитаме Вашите личните данни и избори и гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са интегрирани във всичко, което правим. Поели сме ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

По отношение на услугите на ФЪНДЕЙ, които се предоставят съвместно и в сътрудничество с партньори (например за услугата комбинирани летни курсове за деца със занимания по английски език и занимания по планинарство, туризъм, ориентиране сред природата и други), се обменят лични данни на клиенти (деца и техните родители/настойници), доколкото това е необходимо за съответната услуга, сключването на договор, контрол за изпълнение на договорните задължения, отчетност пред партньорите на Дружеството и защита на съвместните ни интереси.

ФЪНДЕЙ ЕООД поддържа плащания по банков път, през ePay и EasyPay и работи само с електронни фактури. За целта Вашите лични данни за издаване на електронна фактура (имена; ЕГН и адрес, когато се предоставят по Ваше желание) се споделят и трансферират в системата на доставчик за издаване на електронни фактури. В случай, че не желаете да споделите всички необходими данни в системата на доставчика ни, ние можем да Ви осигурим издаването на фактура, само с предоставените данни.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доверени доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси или да подобрим своите услуги. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай че:

 • имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение, прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; за защита на правата, собствеността или безопасността на ФЪНДЕЙ, нашите клиенти и служители; във връзка с договорни и легитимни интереси;
 • ако сте дали своето съгласие за това;
 • при други обстоятелства, ако имаме право да правим това по закон.

Повече информация относно това с кого и в какви случаи споделяме Ваши лични данни, можете да получите след запитване на посочените по-горе контакти.

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите, за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови и договорни задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

Когато се регистрирате от момента на регистрацията и в случай че нямате договорни отношения с нас /имате само генериран потребителски профил/, запазваме Вашите данни от персоналния ви профил за срок от шест месеца. След изтичане на този срок, данните ви от профила се анонимизират/псевдонимизират.

Когато се регистрирате и подадете заявка за услуга и в случай, че не се запишете за курс/изпит/квалификационна програма – запазваме Вашите данни за срок от една година. След изтичане на този срок, данните ви от профила се анонимизират/псевдонимизират.

Когато сте дали съгласието си за маркетингови цели, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете, поискате да Ви отпишем или не препотвърдите съгласието си в отговор на периодични покани, които ще Ви изпращаме.

Когато имате договорни отношения с нас, данните се съхраняват съгласно българското законодателство за данъчни и счетоводни цели, както и за да можем да управляваме своите правни претенции за срок от 10 години след прекратяване на договорните ни отношения с Вас (срокът за съхранение започва да се отчита наново след прекратяване на отношенията ни за всяка следваща услуга, за която имаме договорни отношения с Вас).

Когато на компютъра има cookies, ги пазим докато е необходимо за изпълнение на целите им съгласно Политиката на ФЪНДЕЙ ЕООД за употреба на „бисквитки“.

Данните от видеонаблюдението в базите на ФЪНДЕЙ се съхраняват до 3 календарни дни, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на инциденти.

Следва да имате предвид, че по време на висящо съдебно и/или извънсъдебно производство предоставените ни и съхранявани данни могат да бъдат последващо обработвани за целите на тези производства.

Какви са Вашите права?

ФЪНДЕЙ уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация относно обработваните Ваши лични данни и данни на Вашето дете, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

В допълнение, можете да поискате да ограничим обработката на данните Ви, ако:

 • оспорвате верността на данните – ограничението ще се прилага за времето, необходимо за проверка на точността на данните;
 • обработката на данните Ви е незаконна, но отказвате да ги изтрием и вместо това желаете ограничаване на обработката;
 • вече не изискваме данните за определената цел, но все още се нуждаете от тях, за да наложите или да защитите законни искания;
 • сте повдигнали възражение срещу обработваните от нас данни.

Също така, важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие (посочени са в раздел III).

Можете да поискате от нас да Ви предоставим в структуриран, обичаен и машинно четим формат, готови за пренос данните, които сте ни поверили за съхранение, при условие че:

 • ние обработваме тези данни на базата на Вашето съгласие или изпълняваме договор между нас и
 • тази обработка се извършва с помощта на автоматизирана процедура.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на посочената контактна информация в Раздел „Контакти” на сайта на КЗЛД (www.cpdp.bg) и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от ФЪНДЕЙ.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе контакти в базите на ФЪНДЕЙ или по ел. поща.

За да Ви идентифицираме и да сме сигурни, че предоставяме информация на Вас, както и за да защитим Вашите интереси, запитвания и заявки по телефона няма да приемаме за валидни.

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно, като посочим и причините за забавянето.

В случай на съмнение можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Това се прави, за да защитим Вашите права и поверителност.

Ако поискате да упражните някое от посочените права и това искане очевидно е неоснователно или ако особено често заявявате желание да упражните свое право, може да изискваме да платите съответна такса за обработка или дори да отхвърлим искането Ви.

Информираме Ви, че за да осигурим спазването на правата Ви и да приемем исканията Ви, когато сте заявили услуга през интернет страниците ни, можем да Ви идентифицираме само въз основа на подадения при регистрация на профил/заявка за услуга електронен адрес. В случай, че имате последващи промени на ел. адрес, които сте въвели, моля да ни информирате.

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим Вашите лични данни и след като ги получим прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват в хартиен и електронен вид, като се стремим да прилагаме всички приложими за нас добри практики за сигурност на информацията.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Във всички случаи, когато е възможно ние прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на ФЪНДЕЙ и във всяка наша база. Потребителите на нашите онлайн платформи ще бъдат известени и с нарочно съобщение при влизане в профила си.